Spørgsmål og svar

Gå til Forsiden

Hvad er talblindhed (dyskalkuli)?
Kort sagt er talblinde elever børn, der ellers er på niveau med deres klassekammerater, men som har problemer med at automatisere anvendelse af tal og forstå talstørrelser.

Den mere præcise definition af talblindhed, som projektet anvender, lyder: ”Talblindhed/dyskalkuli er en læringsudfordring, der er påvirket af en specifik neurologisk udviklingsforstyrrelse, som kan have forskellige udtryk, men som ikke primært kan forklares på baggrund af generelle indlæringsvanskeligheder, mangelfuld undervisning, psykologiske eller sociologiske årsager. Talblindhed/dyskalkuli omfatter vanskeligheder ved at automatisere tal, antal og størrelser samt fastholde og anvende aritmetiske færdigheder”.

Langtfra alle elever i matematikvanskeligheder er talblinde. Matematikvanskeligheder kan have mange andre årsager, fx psykologiske, sociologiske og didaktiske faktorer eller generelle indlæringsvanskeligheder.

Talblindhed har lighedspunkter med ordblindhed, men omfatter en væsentligt mere kompleks gruppe af udfordringer, og sammenlignet med ordblindhed, findes der langt mindre viden om talblindhed.

Hvor mange talblinde elever er der?
Der foreligger ikke nogen præcis opgørelse af hvor mange elever, der er talblinde. Kun en mindre del af de elever, der har vanskeligt ved matematik, er talblinde. En mere præcis opgørelse af antallet vil afhænge af, hvilken definition på talblindhed, der anvendes. Med den definition projektet anvender, skønner forskerne, at 1-2 procent af en årgang er talblinde. Men antallet af elever i matematikvanskeligheder er altså væsentlig større end antallet af talblinde.

Hvad er baggrunden for projektet?
Med aftalen om folkeskolereformen blev det besluttet at udvikle en test til brug for at identificere børn, der er talblinde. Udviklingsprojektet blev afsluttet i 2019 med rapporten Talblindhedsprojektet, udgivet af DPU, Aarhus Universitet og Professionshøjskolen Absalon, 2019.  I den forbindelse blev anbefalet, at den samlede test skulle afprøves yderligere og videreudvikles. Børne- og Undervisningsministeriet (BUVM) gennemfører derfor dette opfølgningsprojekt, der skal sikre, at test- og vejledningsmaterialet afprøves yderligere i praksis samt følges af forskere over de næste tre år. Epinion og Aarhus Universitet (DPU) gennemfører projektet på vegne af Børne- og Undervisningsministeriet.

Hvad er formålet med projektet?
Der er flere formål: Dels skal skolerne afprøve den samlede test, der er udviklet til brug for at identificere børn, der er talblinde. Dels får skolerne feedback på grundlag af elevernes besvarelser med formodninger om, hvorvidt eleverne er talblinde. Dels får projektet en øget viden om de enkelte dele af den samlede tests virkemåde, der kan bruges som grundlag for at videreudvikle den samlede test til at blive et nyttigt, validt og reliabelt redskab for skolerne. Og endelig skal projektet medvirke til at identificere og udvikle pædagogiske indsatser, der er særligt tilrettelagt for elever, der er talblinde.

Hvad kræver det af skolen at være med?
For at deltage, skal skolen sørge for, at elever i 4. klasse, der kan have vanskeligheder med tal, deltager to gange i en digital talblindhedstest, der hver tager ca. 15 minutter. Det er skolen, der vurderer, hvilke elever det er relevant at teste. Der stilles materialer til rådighed til brug for vurderingen. Testene afholdes i første halvår af 2021. De præcise tidspunkter vil kunne passes ind i skolens plan for skoleåret 2020/21.

Skolen får resultater fra den digitale test for hver elev kort efter besvarelsen. Her vil det blandt andet fremgå, hvilke elever det anbefales at undersøge med en samtaletest. Skolen kan vælge kun at deltage med to digitale test, men yderligere deltagelse er velkommen – alle dele af den samlede test vil være til rådighed for de deltagende skoler.

Der stilles et brugervenligt informations- og vejledningsmateriale til rådighed, og der etableres en telefonisk- og e-mail support til de skoler, der deltager i afprøvningen.

Hvordan vurderer skolen hvilke elever, der er i risiko for talblindhed?
Talblindhed kan være svært at opdage for eleven, for elevens forældre og for elevens lærere og vejledere, idet de samme vanskeligheder i matematik kan have forskellige årsager. I afprøvningen sigter vi mod at inddrage hvad der svarer til hver fjerde elev på 4. klassetrin i de deltagende skoler. Men da elever er fordelt forskelligt ud over landet, kan der på nogle skoler være en større andel elever i risikogruppen end på andre skoler.

Det er de enkelte lærere, som foretager vurderingen af hvilke elever, der er i risikogruppen for talblindhed.

I forbindelse med projektet afprøves og videreudvikles redskaber, der kan støtte lærerens vurdering af, om elever er i risiko for talblindhed, herunder en observationsguide, som kan bidrage til en vurdering af, om den enkelte elev bør testes digitalt.

Man kan også vælge at bruge resultater fra tidligere gennemførte matematiktest i vurderingen. Efter forskernes vurdering vil man sjældent finde talblinde elever blandt de bedst præsterende ¾ af eleverne (dvs. dem, der scorer højere end 25-percentilen). Relevante scorer oplyses i de nationale test i matematik, og tilsvarende oplysninger kan findes i flere forlagsfremstillede test (dem, som oplyser en normrelateret score).

Hvor kan jeg læse mere om talblindhed?
På EMU.dk er der en hjemmeside med Afrapportering fra udviklingen af en talblindhedstest til 4. klasse.

Her findes også adgang til en forskningsoversigt om talblindhed samt en rapport fra det afsluttede projekt om udvikling af talblindhedstest og vejledningsmateriale.

På denne hjemmeside vil yderligere materiale blive offentliggjort efterhånden som erfaringerne høstes.

Er testen kun til 4. klasse? Kan den ikke bruges til 3. eller 5. klasse elever?
Talblindhed er ikke afhængig af  alder eller klassetrin, men den test, som dette projekt skal afprøve, er udviklet til at indentificere børn med talblindhed i 4. klasse.

Flere skoler har spurgt, om elever fra andre klassetrin kan indgå i afprøvningen. Det ligger desværre uden for mulighederne i det nuværende projekt.

Kan jeg stadig nå at melde min skole til at afprøve testen?
Nej, tilmelding til afprøvningen er lukket d. 30. december 2020.

Hvad er status på projektet?
Det nuværende projekt forventes afsluttet i slutningen af indeværende kalenderår (2021), hvor der efter planen skal aflægges en afsluttende rapport om projektet. Denne rapport vil bl.a. indeholde en vurdering af kvaliteten af den foreløbige talblindhedstest og vejledningsmateriale samt en række anbefalinger. Rapporten og projektets resultater forventes offentliggjort, men formen er endnu ikke besluttet.

Hvornår får skolerne adgang til en færdig talblindhedstest?
Det gennemførte projekt udgør første del (fase 1) af en todelt afprøvning og udvikling af test, vejledningsmaterialer og pædagogiske indsatser. Fase 1 omfatter afprøvning og tilpasning af en foreløbig test med tilhørende vejledningsmaterialer samt kortlægning, udvikling og afprøvning af pædagogiske indsatser. Fase 1 af projektet skal således bidrage til at afklare, om der er grundlag for at foretage et kontrolleret forsøg af talblindhedstesten, vejledningsmateriale og de pædagogiske indsatser i en potentiel fase 2 af projektet. Fase 2 iværksættes kun, hvis det efter fase 1 vurderes, at testen og vejledningsmateriale samt de pædagogiske indsatser har den fornødne kvalitet, der gør det meningsfuldt at gennemføre et kontrolleret forsøg heraf. Det er således endnu ikke klarlagt, om der er grundlag for at tilbyde skolerne en egentlig test af talblindhed.

Hvor kan jeg finde inspiration til undervisning af talblinde elever?
EMU’s hjemmeside om talblindhed findes viden om talblindhed, forslag til hjælpemidler samt vejledninger relateret til undervisning af elever med talblindhed. Her ligger bl.a. to pædagogiske vejledninger, hvori der gives praksisrelaterede eksempler på, hvordan talblindhed kan komme til udtryk i undervisningen, forslag til konkrete øvelser samt generelle råd og anbefalinger.

Er der andre spørgsmål, som du savner svar på? Så skriv til: talblindhed@epinion.dk
Efterhånden som spørgsmålene bliver stillet, vil de blive besvaret på denne hjemmeside.