Epinions exitpoll ved Europa-Parlamentsvalget 2024

juni 14, 2024

Epinions exitpoll ved Europa-Parlamentsvalget 2024 ramte meget præcis, og fangede valgets tre største historier 

Europa-Parlamentsvalget 2024 (EP-valget) var præget af begrænset interesse fra befolkningens side. Det bar meningsmålingerne op til valget præg af: Mange var i tvivl om hvad de ville stemme,* og kendskabet til kandidaterne var lavt.** Den mindre interesse for valget satte meningsmålingerne og exitpolls på prøve, fordi interessen for at svare også var mindre end ved fx folketingsvalgene. Den lave valgdeltagelse udgjorde en selvstændig udfordring, for målingernes kvalitet beror på, at interviewpersonerne svarer sandfærdigt om deres valgdeltagelse. Derfor var Epinion også forberedt på, at exitpoll’en ved EP-valget kunne blive en udfordrende opgave. Her ser vi nærmere på præcisionen i Epinions exitpoll ved EP-valget. 

 

Præcision i Epinions exitpoll 

Meningsmålinger er behæftede med usikkerhed, og der vil altid være en fejlprocent. Det er altså ikke overraskende – nærmere et grundvilkår – at en exitpoll rammer ved siden af på enkelte partier. Det er vigtigt at huske på, når vi nu ser nærmere på exitpoll’ens præcision. 

Exitpoll’ens præcision var meget høj sammenlignet med tidligere valg
Den gennemsnitlige absolutte fejlprocent (ABS) i målingen var på 2,95 procentpoint. Til sammenligning var den i gennemsnit 4,1 procentpoint for Epinions exitpolls ved de seneste 4 folketingsvalg. Den gennemsnitlige absolutte fejlprocent måler, hvor mange procent af stemmerne der i gennemsnit skal flyttes, for at målingen rammer det faktiske valgresultat for alle partier.

Field services

Exitpoll’en forudså de tre store historier
Generelt var fejlprocenterne for hvert parti små ved dette valg, og langt de fleste af partierne er ramt inden for de statistiske usikkerhedsgrænser. Målingens forudsigelse var indenfor den statistiske usikkerhedsgrænse for 10 ud af 11 partier. Figur 1 nedenfor illustrerer partiernes valgresultatet ved EP-valget i exitpoll’en.  

Den lave fejlprocent gjorde også, at exitpoll’ens mandatfordeling var identisk med det faktiske valgresultat, og således forudsagde exitpollen fuldt ud den endelige fordeling af mandater. 

Derudover forudsagde exitpoll’en valgets tre store historier, nemlig: 

  1. Den store tilbagegang til S,  
  2. som samtidig betød at SF blev valgets største parti, 
  3. og Venstres fremgang, sammenlignet med prognoserne, som gjorde Venstre til det klart største borgerlige parti. 

 

 

Exit poll’en forudsagde ikke Konservatives flotte valg med tilstrækkelig præcision 

Konservatives valgresultat på 8,8 pct. ligger akkurat uden for konfidensintervallet på +/- 1,2 pp. omkring exitpollens forudsigelse på 7,4 pct. Det er dog ikke usædvanligt, at et enkelt parti rammes uden for konfidensintervallet, når der måles på 11 partier i samme måling. Ved 11 partier er der en puljet sandsynlighed på 41 pct. for, at mindst ét af stikprøvens estimater ligger uden for den statistiske usikkerhed. (jf. the family wise error rate). 

Epinion har ikke historisk haft udfordringer med at måle Konservative, og fejlen i forudsigelsen havde heller ikke betydning for mandatforudsigelsens præcision. Vi har dog altid ambitionen om at forbedre os, og derfor vil vi i den efterfølgende evaluering undersøge, hvad der havde betydning for, at vi ikke kunne forudsige Konservative med tilstrækkelig præcision. For at finde et tilfredsstillende svar igangsætter vi en række analyser, herunder i hvilken grad den lave valgdeltagelse kan forklare resultatet, og om opløsningen af Nye Borgerlige, siden seneste folketingsvalg, har forårsaget recall bias blandt blå bloks vælgere. Analyserne skal bidrage til at forbedre meningsmålinger og exitpolls fremadrettet. 

 

Kilder:

* Første EU-måling: Alle partier står til en plads i Europa-Parlamentet – undtagen ét – Altinget: EU 
** Måling: Få dage før EU-valget kender de fleste danskere stadig ikke kandidaterne – Altinget – Alt om politik: altinget.dk 

 

 


Thomas Yung Andersen
CSO
tya@epinionglobal.com

 

Christian Fischer Vestergaard
SENIOR DIRECTOR
cv@epinionglobal.com


Kristian Egløkke Østerbæk
SENIOR CONSULTANT
kros@epinionglobal.com

 

Thomas Skaalum Bargisen
MANAGER & DSA CO-LEAD
thba@epinionglobal.com