Ingen succesfuld implementering uden evalueringer

december 13, 2023

I den offentlige sektor er et stort udviklingsfokus. Hver dag træffer ledere vigtige beslutninger om at bevæge organisationer én vej, fremfor utallige andre. Således er de fleste myndigheder, institutioner eller velfærdsprofessionelle ofte i gang med at implementere nye indsatser med håb om at se positive organisatoriske, professionelle eller borgerrettede forandringer, der kan give pejlemærker for kursen. 

Evalueringer spiller her en nøglerolle. De er med til at optegne kursen, så alle på et empirisk grundlag kan se og diskutere, hvorvidt kursen er hensigtsmæssig, skal justeres eller fraviges.

Værdiskabende evalueringer er en pardans.

En evaluering skaber værdi, når den på et systematisk indsamlet datagrundlag giver anledning til nye faglige diskussioner om hensigtsmæssighed, alternativer og dilemmaer ved en indsats. Systematikken sikres igennem en pardans mellem opdragsgiver og evaluator. Evaluators rolle er at sikre systematik i operationalisering, indsamling og analyse af kundens vidensinteresser. Men opdragsgiver har faktisk også en rolle, da de skaber det mulighedsrum evaluator har, for at levere en evaluering med stærke analytiske resultater.   

Vores evalueringsmuligheder skabes hos jer.

Som rådgivere oplever vi, at vores muligheder for at skabe optimal værdi for en evaluering, starter hos kunderne og deres evalueringsbevidsthed. Konkret oplever vi nogle gange, at organisationer primært ser evaluering som noget, der først sker efter, en indsats har været i fuld gang, fremfor noget der tænkes ind allerede i planlægningen af indsatsen. Det betyder, at vi ofte får henvendelser om evalueringer af store indsatser, som nærmere sig deres afrunding og skal evalueres nu-og-her. I sådanne tilfælde kan evalueringens potentialer allerede være begrænset. Fx: 

Hvis evaluering først gennemtænkes til sidst af organisationen… 

  • har der typisk ikke været tænkt over sammenhængen mellem indsatsens implementering, mål og mulighederne for opsamling/dokumentation (fx kan sådanne overvejelser samles indledningsvist i forandrings- og implementeringsteorier). 
  • har der ikke været tænkt over at dokumentere projekthistorikken, så udviklingen er transparent for en udefrakommende evaluator. 
  • har organisationen ikke forventningsafstemt med sine målgrupper (fx skoler eller lærere), at der kommer en evaluering, hvad den vil undersøge, og hvor tidskrævende det bliver for respondenterne at bidrage med gode data.

Hvis evalueringen først designes til sidst, begrænses oplagte metodiske muligheder, såsom…  

  • baseline- og punktmålinger til tracking af faktisk udvikling før, under og efter indsatsen.  
  • løbende dataindsamlinger med formative formål, dvs. hvor data ikke blot bruges til at konstatere et projekts målopnåelse eller virkninger, men også bruges til vidensdeling og justering af selve indsatsen undervejs. 
  • procesrettede metoder, der følger respondenter i deres faktiske adfærd, og imens de skaber mening (fremfor når de retrospektivt skaber mening). 

Hvis evaluator først bliver inddraget til sidst, kan de ikke kvalificere valg eller fravalg af ovenstående pointer.

  • Evaluator får bedre forståelse for projektets udvikling (valg, udskiftninger, akkumuleret men ikke nedskrevet viden), hvis de har fulgt med fra starten. 
  • Evaluator kan ved tidlig inddragelse gøre opmærksom på oplagte eller nye metodiske muligheder ift. organisationens vidensinteresse. 
  • Evaluator kan indgå i løbende dialoger med organisationen om gode rammer for en kommende evaluering, herunder udarbejdelse af forandringsteorier, afgrænsning af genstandsfeltet, eksisterende datakilder eller viden, m.v.  

Tænk på os som partnere.

Som rådgivere har vi en stor rygsæk af erfaringer med implementering og evaluering fra alle tænkelige typer af projekter på uddannelsesområdet. Og vi vil gerne dele ud af disse erfaringer for at skabe det bedst mulige afsæt for værdiskabende evalueringer i uddannelsessektoren. Er du interesseret i at vide mere om, hvordan vi rådgiver indenfor Uddannelse, er du velkommen til at række ud til Manager, Simon Ryberg Madsen, srm@epinionglobal.com.

 

Simon Ryberg Madsen
MANAGER
srm@epinionglobal.com