Talblindhed

Udvikling af talblindhedstest til 4. klasse og pædagogiske indsatser. Find information om projektet, om talblindhed og om hvordan din skole kan deltage på denne side.

Om projektet

Med aftalen om folkeskolereformen blev det besluttet at udvikle en test til brug for at identificere børn, der er talblinde. Forskningsprojektet blev afsluttet i juli 2019 men forskerne bag testen vurderede, at testen bør videreudvikles. Børne- og Undervisningsministeriet har derfor igangsat et opfølgningsprojekt som skal sikre, at test og vejledningsmaterialer afprøves yderligere i praksis samt følges af forskere. Epinion og DPU gennemfører projektet på vegne af Børne- og Undervisningsministeriet.

Talblindheds-testen

Talblindhedstesten involverer eleverne i næste års 4. klasser, deres matematiklærere og skolens matematikvejledere. Den samlede test består af fire dele:

  • Observationsguide/tjekliste
  • Digital test
  • Samtaletest
  • Vurdering som foretages af PPR.

Sådan deltager din skole

Fristen for tilmelding er 1. juni 2020 og skolen kan tilmelde sig her. Vi er opmærksomme på at fremtiden kan være svær at overskue for skolerne og derfor er tilmeldingen er derfor ikke bindende. Du skal blot oplyse skolens kontaktperson samt angive hvordan skolen ønsker at deltage.

Vi skal gøre vores yderste for, at jeres udbyttet står mål med indsatsen. Jeres deltagelse vil bidrage til at forbedre skolernes muligheder for at yde en mere kvalificeret indsats for en gruppe elever, der har problemer med tal og talstørrelser.

Spørgsmål og svar

Hvad er talblindhed (dyskalkuli)?

Kort sagt er talblinde elever, børn der ellers er på niveau med deres klassekammerater, men som har problemer med at automatisere anvendelse af tal og forstå talstørrelser.

Den mere præcise definition af talblindhed som projektet anvender lyder: ”Talblindhed/dyskalkuli er en læringsudfordring, der er påvirket af en specifik neurologisk udviklingsforstyrrelse, som kan have forskellige udtryk, men som ikke primært kan forklares på baggrund af generelle indlæringsvanskeligheder, mangelfuld undervisning, psykologiske eller sociologiske årsager. Talblindhed/dyskalkuli omfatter vanskeligheder ved at automatisere tal, antal og størrelser samt fastholde og anvende aritmetiske færdigheder”.

Talblindhed har mange lighedspunkter med ordblindhed, men omfatter en væsentligt mere kompleks gruppe af udfordringer.

 

Hvor mange talblinde elever er der i Danmark?

Det foreligger der ikke nogen præcis opgørelse af og det afhænger af hvilken definition på talblindhed der anvendes. Med den danske restriktive definition skønne forskerne at 1-2 procent af en årgang der er talblinde. Efter andre definitioner (fx den der anvendes i England) vil der være op til 6 procent talblinde. Det forventes, at op til 25 procent af eleverne på en årgang kan være i risikogruppen for talblindhed – noget som kan være meget svært at få øje på både for eleven selv, elevens forældre og lærere.

 

Hvad er baggrunden for projektet?

Med aftalen om folkeskolereformen blev det besluttet at udvikle en test til brug for at identificere børn, der er talblinde. Forskningsprojektet blev afsluttet i juli 2019 men forskerne bag testen vurderede, at testen bør videreudvikles. Børne- og Undervisningsministeriet har derfor igangsat et opfølgningsprojekt som skal sikre, at test og vejledningsmaterialer afprøves yderligere i praksis samt følges af forskere. Epinion og DPU gennemfører projektet på vegne af Børne- og Undervisningsministeriet (BUVM).

 

Hvad er formålet med projektet?

Der er flere formål: Dels skal skolerne afprøve den test, der er udviklet til brug for at identificere børn, der er talblinde. Dels får skolerne feedback på grundlag af elevernes besvarelser, der kan bidrag til evalueringen af eleven og den pædagogiske tilrettelæggelse af undervisningen. Dels får projektet viden om testens virkemåde der kan bruges til at vurdere (og evt. justere) testen og skolernes feedback. Og endelig skal projektet medvirke til at udvikle undervisningsforløb der er særligt tilrettelagte for at afhjælpe virkningerne af talblindhed.

 

Hvad kræver det af skolen at være med?

For at deltage, skal skolen sørge for, at elever i 4. klasse, der kan have vanskeligheder med tal, deltager to gange i en digital talblindhedstest, der hver tager ca. 15 minutter. Testene afholdes i september og april i skoleåret 2020/21, når det passer ind i skolens planlægning. Op til hver fjerde elev i Danmark kan være relevante at undersøge for vanskeligheder med tal. Det er skolen/matematikvejlederen/matematiklæreren, der vurderer hvilke af klassens elever det er relevante at teste. Der stilles materialer til rådighed til brug for vurderingen, hvortil også testresultater i matematik kan anvendes.

Skolen får resultater fra den digitale test for hver elev kort efter besvarelsen. Her vil fremgå hvilke elever det anbefales frivilligt at undersøge med en samtaletest. Anvendelse af alt andet end de 2 digitale test er frivillig.

Der stilles brugervenligt informations- og vejledningsmateriale til rådighed og der etableres en telefonisk- og e-mail support til de skoler, der deltager i afprøvningen.

 

Hvordan vurderer vi hvor mange elever på skolen der er i risikogruppen?

Forskerne vurderer at ca. 15% af eleverne i risikogruppen på landsplan. Talblindhed kan være svært at opdage, og op til hver fjerde elev kan det være relevant at se nærmere på. Eleverne er fordelt forskelligt ud over landet, så på nogle skoler er der en større andel elever i risikogruppen end på andre skoler.

I forbindelse med projektet fremstilles redskaber til vurdering af om elever er i risikogruppen for talblindhed. Dels laves en tjekliste over tegn på talblindhed og dels en observationsguide som kan give en vurdering af, om den enkelte elev bør testes digitalt.

Man kan også bruge matematiktestresultater i vurderingen. Som tommelfingerregel kan man sige, at man sjældent finder talblinde elever, der scorer højere end 25-percentilen i de nationale test, særlig i profilområdet tal og algebra. Tilsvarende kan andre testresultater anvendes ved vurderingen.

 

Hvor kan jeg læse mere om talblindhed?

BUVM’s hjemmeside er talblindhedsprojektet omtalt som en prioriteret indsats.

På EMU.dk er der en hjemmeside med Afrapportering fra udviklingen af en talblindhedstest til 4. klasse.

Her finde også adgang til en forskningsoversigt om talblindhed og en rapport om udvikling af talblindhedstest og vejledningsmateriale.

På denne side vil yderligere materiale blive offentliggjort efterhånden som erfaringerne høstes.

 

Er der andre spørgsmål, som du savner svar på, så skriv venligst til os: talblindhed@epinion.dk