4 fokusområder for kommunalskoleudvikling

November 4, 2019

I Epinion har vi stor erfaring med at hjælpe kommuner og skoler i deres udviklingsarbejde. I denne POV beskriver vi, hvordan vi kan hjælpe jer med:

  • Skræddersyede brugertilfredshedsundersøgelser
  • Social profil-analyser til fair fordeling af midler
  • God ledelsespraksis og peer-drevet ledelsesudvikling
  • Udvikling af skolestrategier for digitaliseringsområdet

Skræddersyede brugertilfredshedsundersøgelser, der giver mening

Hvad lægger forældrene i din kommune vægt på, når det kommer til deres barns skolegang? Hvad er de mest tilfredse med, og hvad er de utilfredse med? Og hvordan har det udviklet sig over tid?

Brugertilfredshedsundersøgelser blandt forældre til børn på kommunens folkeskoler giver et tværgående kendskab til forældres tilfredshed med skoleområdet og peger på fremtidige indsatsområder.

Epinion har stor erfaring med at gennemføre kommunale brugertilfredshedsundersøgelser, og vi skræddersyer altid vores undersøgelser til den enkelte kunde.

Vores undersøgelser bygger på KL’s spørgeramme, så det er muligt at lave nationale sammenligninger på overordnede tilfredshed. Samtidig tilbyder vi at udarbejde lokale spørgsmål på kommune- eller skoleniveau, således I kan afdække de emner, der har betydning i jeres kommune og for jeres forældre.

Gennem prioriteringsanalyser af data kan vi udpege hvilke emner, hvor det gode arbejde skal fastholdes, og hvilke emner, der skal opprioriteres. Brugertilfredshedsundersøgelsen bliver dermed et meningsfuldt styringsredskab både for skoleforvaltningen og for den enkelte skoleleder.

Social profilanalyser sikrer en faktabaseret fordeling af midler til dagtilbud og skoler

Forskning viser, at børns socioøkonomiske baggrund har betydning for deres faglige præstationer i grundskolen. Børn med en svag socioøkonomisk baggrund har derfor brug for mere støtte end andre i deres skole og dagtilbud.
Epinion tilbyder at lave social profilanalyser af samtlige skoler og/eller dagtilbud i jeres kommune. En institutions sociale profil beskriver, hvor stor en andel af børnene, der med afsæt i deres socioøkonomiske baggrund forventes at have behov for ekstra støtte.

Med udgangspunkt i de social profilanalyser leverer vi et sæt af fordelingsnøgler, der kan indgå direkte i kommunens model for fordeling af institutionernes midler. Herved sikrer I en faktabaseret fordeling af kommunens midler, som tager højde for institutionernes sociale profiler.

Vi tilbyder videre rådgivning i, hvor ofte I bør opdatere institutionernes social profilanalyser samt, hvordan I kan vægte forholdet mellem en institutions antal af elever og dets sociale profil i fordelingen af midler.
Epinion har i flere år lavet social profilanalyser for en lang række af landets kommuner. Vi har forskeradgang til Danmarks Statistik og dermed mulighed for at gennemføre analysen med den nyeste data.

Kortlægning af god ledelsespraksis på jeres skoler og inspiration til peer-drevet ledelsesudvikling

Flere store forskningsprojekter har vist, at god skoleledelse har en positiv effekt på undervisning, arbejdsmiljø og professionel kapital. Men de viser også, at god skoleledelse virker igennem mange dimensioner – lige fra transformativ ledelse til strategisk ressourcebrug. Som forvaltning kan det være en udfordring at finde og ledelsesudvikle på nøjagtig de dimensioner, som skolerne faktisk har behov for.

Epinion tilbyder en skræddersyet peer-learning proces blandt jeres skoleledere med fokus på, at ledere kan dele god ledelsespraksis på netop de ledelsesområder, hvor Epinions analyser viser de forskellige skoleledelser har uudnyttet potentiale.

Typisk vil der være ledere på en skole, der er gode til noget, og andre ledere vil være gode til noget andet. De kan hver især opleve deres egen praksis som banal – men samme praksis kan for naboskolens ledere vise sig at være en øjenåbner og guld værd.

I undersøgelsen afdækker vi:

  • Hvor højt skolernes personale vurderer deres ledelser på udvalgte dimensioner
  • Hvilke dimensioner, hvor der er størst potentiale for, at lederne kan lære af hinanden

Som led i afrapporteringen tilbyder vi at facilitere tematiske workshops, hvor god ledelsespraksis deles mellem skolelederne inden for kommunen.

Skolestrategi for digitalisering sikrer, at den teknologiske udvikling understøtter skolens værdier

Fra SmartBoards til iPads til ChromeBooks. Nye digitale teknologier finder stadigt hurtigere vej ind i klasselokalerne, og i dag bruger over 9 ud af 10 lærere digitale teknologier dagligt. Men udviklingen giver også nye udfordringer. For eksempel:

Hvilke data deler apps og hjemmesider med hvem, og hvem har ansvar for at styre dette? Hvordan klædes eleverne på til at forstå teknologiens indflydelse på dem selv og deres omverden? Hvilke dele af lærerarbejdet kan med fordel automatiseres og optimeres med data, og hvilke kan ikke? Hvilken pædagogik underbygger teknologierne, og hænger dette sammen med skolens værdigrundlag? Hvad betyder teknologien for de sociale dynamikker mellem eleverne, og hvad kræver det af lærerne at navigere i dette?

Vi ved, at lærere, elever, ledere og forældre alle har forskellige prioriteter i forhold til spørgsmål som disse. For at hjælpe jeres kommune og skoler på vej mod en sammenhængende og praksisnær strategi for digitalisering og teknologiforståelse, tilbyder Epinion at understøtte en datadreven og brugerinddragende visionsudvikling.

Dette kan indebære:

  • Dataindsamling af input blandt elever, lærere, forældre og ledelse
  • Visualisering og analyse, der overskueliggør input
  • Fagligt faciliteret workshop med prioritering og operationalisering af input

Vil du vide mere? Kontakt vores Sense-maker

Simon Ryberg Madsen, Senior Consultant

 srm@epinionglobal.com

Education & Science